1. Startseite
  2. Guangzhou

Nalco Water China

Guangzhou, China

Nalco Water, 中国广州办事处
广州长港中路166号富盈国际大厦2610室 510250

Nalco Water, Guangzhou, China
Room 2610, Fu Ying International Building(FIB)
166 Chang Gang Zhong Road
Guangzhou, PRC 510250

Tel.: +86-20-3440-2066
Fax: +86-20-8424-1158

 

Zurück zu allen Standorten